Jubileumi híradó 10. (1975.02.20.)

Jubileumi híradó 10. (1975.02.20.)

A Szolnok megyei Néplap melléklete: 10. 1975. február 20.

Tartalom

Sándor László: A jubileum jegyében

Eseménynaptár: Politikai, társadalmi ünnepségek. Tudományos ülések,
konferenciák. Kiállítások, Kulturális rendezvények, művészi találkozók. Sportrendezvények

Épült a két kongresszus között

[Képes összefoglaló]

Kaposvári Gyula: Szolnok az 1848-49-es forradalom- és szabadságharcban

Az ifjúság Szolnokért — Szolnok az ifjúságért. A KISZ fiatalok társadalmi munkája

 

***

Sándor László: A jubileum jegyében

M z MSZMP városi bizottsága határozata alapján életrehívott jubileumi intéző bizottság és az irányításával tevékenykedő bizottságok éves munkaprogramjaiknak megfelelően dolgoznak, szervezik és irányítják a jubileumi felkészülést.
Munkájukban széles körű társadalmi bázisra támaszkodnak. Tevékenységükben, a jubileumi felkészülés konkrét feladatainak megoldásán túl, kiemelt szerepet kap a X. kongresszus határozatainak, a IV. ötéves terv feladatainak megvalósítása,
pártunk XI. kongresszusára és hazánk felszabadulása 30. évfordulójára való felkészülés.

A jubileumi évforduló előkészítésének feladatai, az ideológiai, politikai célkitűzésekkel összhangban, időarányosan — az esetek nagy többségében — színvonalasan megvalósultak. A város 900. jubileumának méltó megünneplése társadalmipolitikai tartalmú mozgalommá vált. A jubileum méltó megünneplése nem vált öncélúvá, hanem komplex eszközként segíti politikai,
gazdaságpolitikai, társadalmi célkitűzéseink valóraváltását A jubileumi felkészülés során kibontakozó mozgalmat — a tudatformálás mellett — a várospolitikai, városfejlesztési célok megvalósítására használtuk fel.

A helyi és más erőforrások, lehetőségek feltárása és összefogása eredményeként a város fejlődésének üteme meggyorsult. A jubileumi időszakra tervezett beruházások nagy többségének helyzete alapvetően kedvező. A felgyorsult városfejlesztés
nagyban segíti, hogy a megyeszékhely mindinkább eleget tudjon tenni felsőfokú regionális központ szerepkörének.

Lakásépítés keretében befejeződött a Zagyva-parti lakótelep kialakítása; a tervezettnek megfelelően halad a József Attila úti lakótelep építése. Megkezdődött a Széchenyi lakótelep beruházásának előkészítése. A vasúti rekonstrukcióval összhangban elkezdődött a „Jubileumi tér” kialakítása. Kedvezően halad az új városközpont kialakításának üteme. A III. sz. Irodaházban az év elején megkezdődik a munka.  1975. első negyedévében átadásra kerül a Pelikán Szálló; a Touring Hotel már 1974-ben fogadta a vendégeket. Megkezdődött a Centrum Áruház építése, a távolsági autóbusz-pályaudvar építési területének előkészítése.

Megfelelő ütemű a kulturális, közoktatási és egészségügyi beruházások helyzete. A vízügyi szakközépiskolában, valamint a kereskedelmi szakközépiskolában 1975- ben megkezdődhet a tanítás; elkészült a 20 tantermes Csanádi Gy. úti általános iskola beruházási programja. 1975-ben átadják a Vosztok úti új filmszínházat; jól halad a fedett sportcsarnok építése. A társadalmi összefogás eredményeként átadták a Jubileumi I. és II. óvodát, a Jubileumi bölcsődét és Jubileumi III. óvodát 1975-ben avatják fel. 1974-ben megnyílt a Zagyva-parti orvosi rendelő.

Befejeződött a 4. sz. főútvonal városi átkelési szakaszának rekonstrukciója, amellyel egyidőben átadott 12 panorámás busszal elkezdődött a város közúti járműparkjának kicserélése.

A fentieken túlmenően egy sor kommunális, kereskedelmi ellátást javító, a lakosság életkörülményeit nagyban segítő beruházás fejeződött be, illetve fejeződik be 1975-ben.

A várospolitikai és városfejlesztési feladatok megoldását nagyban segítette a széles körű társadalmi öszszefogás. A növekvő társadalmi aktivitás, az egyre fokozottabb és tudatosabb részvétel a különböző társadalmi munkaakciókban, a munkahelyi kollektívák önkéntes felajánlásai és azok maradéktalan teljesítése azt bizonyítják, hogy a jubileumi felkészülést eredményesen sikerült hasznosítani a tudatformálásban is. A városi tanács által évente készített összeállítás, amely az adott évben társadalmi munkában elvégezhető feladatokat tartalmazza, célszerűbbé és szervezettebbé tette a társadalmi összefogás hasznosítását.

A közhasznú társadalmi munkában a pártszervek és szervezetek politikai mozgósító unkája, a szocialista brigádok, ifjúsági közösségek cselekvő tenniakarása, a Hazafias Népfront szervező tevékenysége eredményeként, a jubileumi felkészülés időszakában ugrásszerűen növekedett a társadalmi munkában résztvevők száma, emelkedett az elvégzett társadalmi munka értéke.

A jubileumi évforduló mozgalommá válását jelzi, hogy a társadalmi munkát végzők széles körében a város társadalmának  valamennyi rétege megtalálható, fizikai és szellemi dolgozók; ipari, hivatali és mezőgazdasági dolgozók, fiatalok és idősek egyaránt részt vállaltak a város építésében és fejlesztésében. Munkájukat a városi tanács a „Társadalmi Munkáért” kitüntetés
különböző fokozataival ismerte el, amelyek erkölcsi értéke és rangja a közvéleményben egyre inkább növekszik.

A megye járásai és városai példamutatóan és nagy áldozatkészséggel segítik a jubileumi felkészülést, hajtják végre az MSZMP Szolnok megyei Végrehajtó Bizottságának 1972. május 23-i állásfoglalását. Segítségükkel épült fel a közelmúltban átadott Jubileumi park. Az általuk felajánlott 8 752 000  Ft-ból 6 029 000 Ft-ot már befizettek Szolnok javára.

Az anyagi támogatáson túl nagyjelentőségű az az elsősorban tudati jellegű változás, amely a megyeszékhely és a megye más területeinek kapcsolatát jellemzi. Az együttműködési megállapodásokban foglaltak alapján egyre inkább kiszélesedő és kölcsönös politikai-társadalmi, kulturális kapcsolatok is azt igazolják, hogy Szolnok jubileuma a megye lakosságának ügyévé
vált.

Ehhez a pozitív tudati változáshoz, a pártszervek következetes és hatékony politikai munkáján túl, igen komoly segítséget nyújtott a Hazafias Népfront és a KISZ-szervek – a mozgalom lehetőségeit felhasználó – munkája.
A jubileumi évforduló mozgalommá válását segíti — egyben komplex társadalmi, politikai jellegét is tükrözi —, hogy a  felkészülés a várospolitikai célkitűzések körében kiterjed a kulturális és tudományos élet, a tudatformálás valamennyi területére.
Az agitációs és propagandamunka eszközeinek sokrétű felhasználásával — megítélésünk szerint — hatékonyan sikerült tudatosítani a jubileumi célokat. A megértett és cselekvésre ösztönző célokkal való egyéni azonosulás a felkészülés és
a végrehajtás mozgató rugójává vált. A társadalmi és tömegszervezeti oktatás, az ifjúságpolitikai tanácskozások, vetélkedők lehetőségeinek felhasználásával a megyeszékhely és a megye lakosságának széles tömegeivel ismertetjük meg a 900
éves Szolnok múltját, a szocializmus építésében az elmúlt 30 év alatt elért eredményeket, a város jelenét, jövőjét. A forradalmi hagyományok feltárása és ápolása a szocialista jelen eredményeinek és feladatainak bemutatása a cselekvő szocialista hazafiság gondolatát és egyben gyakorlatát erősítette. Az a célkitűzés, hogy a jubileumi ünnepségsorozattal szocialista tartalmú hagyományt teremtsünk, egyre inkább megvalósul.
A jubileumi év egyik kiemelt politikai rendezvényén, a Barátság napján kívánjuk vendégül látni a járások, városok küldöttségeivel a Baráti Körök képviselőivel együtt Szolnok testvérvárosainak, Tallinn és Riihimäki-nek küldöttségeit.
A jubileumi felkészülés társadalmi, politikai; mozgalommá válásával törekedtünk megoldani mindazon feladatokat, amelyeket a városi pártbizottság hátározata, valamint a megyei párt-végrehaj főbizottság állásfoglalása a jubileumi év irányelveiként, fő feladataiként meghatározott.

Share this post

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük