Jubileumi híradó – (1973.04.14.)

Jubileumi híradó – (1973.04.14.)

A Szolnok megyei Néplap melléklete:  1973. április 14.

Szolnok sorsa évszázadokon át összeforrt a megye életével. Központja, s mindenkori szimbóluma volt annak. A városképből nemcsak a megyeszékhely helyzetére, hanem az egész Jászkunság életére lehetett következtetni, s lehet ma is. A vályogviskók penészes falai helyén felszökő új lakóépületek, a város iparának dinamikusfejlődése jelképe a megye eredményes alkotómunkájának is.

S nemcsak jelképe, Szolnok fejlődése számtalan vonatkozásban kedvezően érezteti hatását a megyében. Az új vízügyi szakközépiskola, az autóbusz pályaudvar, megújuló vasúti csomópont, a kórházfejlesztés és számtalan más beruházás nemcsak a szolnokiaknak kedvező. Ezért nyugtázzuk jóleső érzéssel, hogy az építőmunka sikereivel zárta a megyeszékhely ezt a tanácsciklust, s alapot biztosított a következőhöz. Ezért is vehető biztosra, hogy a város 900. jubileumát a nagyobb munkasikerekkel, színpompásabb Városképpel ünnepelhetjük. Ehhez dicséretreméltó buzgalommal, számottevő munkával és anyagi áldozatvállalással besegítenek a megye városai, járásai is.

Persze, nemcsak a jövőről, hanem az utóbbi kétéves ciklus kézzelfogható eredményeiről is sokat lehet beszélni, így például az ipari fejlődésről. Ebben az időszakban készült el a Tiszamenti Vegyiművek új 200ezer tonnás kénsavgyára. A korábban felépített többikénsavgyárral, a szuperfoszfátüzemmel, a mosószergyárral és egyéb üzemeivel mostmár valóságos vegyipari kombináttal rendelkezik Szolmosc. Jelentős bázisa lett ahazai vegyiparnak.

Számottevő mértékbenfolytatódott a cukorgyári rekonstrukció. Ennek eredményeként az üzem kapacitása többszörösére növekedett. A rekonstrukció befejezése tehát nemcsak korszerűsödést, megújulást jelent a város egyik legrégibb üzemében,hanem azt is eredményezi, hogy hazánk legnagyobb cukorgyárává válik a szolnoki.

Más üzemben is kedvező változások mennek végbe. Elkészült például a Ganz Villamossági Művek szolnoki gyárának új csarnoka és szociális épülete, a papírgyár szociális épülete és a MEZŐGÉP könnyűszerkezeti üzeme. Folytatták a személypályaudvar építését. Aki arra jár, már gyönyörködhet az impozáns létesítmény egyre jobban kirajzolódó vonalaiban. Máris szemmel látható, hogy nemcsak hasznos létesítménnyel gazdagodik vele a város, hanem tetszetős színfolttal is. Sütőiparunk gondjait enyhíti a rövidesen átadásra kerülő új kenyérgyár. S ami a betű birodalmának híveit bizonyára örömmel tölti el: ütemben épül a Vöröscsillag úton az új nyomda.

Természetesen nemcsak az ipar van fejlődésben Szolnokon. A most záruló, kétéves tanácsciklusban például több mint kétezer lakás épült. Ebben az időszakban készült el az Ady Endre is. Építettek az új lakótelepekhez — elsősorban a Zagyva-partihoz és a Kassai útihoz — bekötőutakat, parkolóhelyeket is.

A megyeszékhely kereskedelmi hálózatát az utóbbi két évben úgy fejlesztették, hogy azzal elsősorban a városközponttól távol lakók gondjain enyhítsenek. Ilyen megfontolás alapján épült a Vosztok úti, a Vörösi hadsereg úti és a szandaszőllősi — egyenként 800—800 négyzetméteres áruház. A kertvárosiak bevásárlási gondja is hamarosan megoldódik, hiszen tető alatt van már az ottani új áruház.

A piac eddig nem vált a város díszére. A környező városok piacai rendezettebbek, tisztábbak voltak, s jobban megfeleltek az egészségügyi követelményeknek is, mint a megyeszékhelyé. Az utóbbi napokban azonban örvendetes változás történt. A piactéren lebontották a rosképet csúfító bódékat, kalyibaszerű épületeket, és megkezdődött a fedett piac építése. Szokták mondani, hogy „mindenki a piacról él”. Igaz más értelemben használják ezt a szólást, nem szó szerint veszik, de a városlakókat tekintve úgy is vehetjük. Ezért ennek a létesítménynek építése mindenképpen széles körű érdeklődésre és egyetértésre számíthat.

A város csatornázása évek óta gondot okoz. Könnyített a helyzeten, hogy más munkákkal együtt a görbeéri és a Munkásőr úti csatorna építését folytatták.

Közismert, hogy a korábbi évek erőfeszítései ellenére Szolnok iskolahálózata ezernyi gonddal küzd. Az általános iskolai tantermek legnagyobb részét két, néhol három váltással működtetik. Ilyen helyzetben különösen számottevő, hogy ebben a tanácsciklusban egy 16 tantermes középiskolával gazdagodott a város. Emellett a papírgyárral közösen egy ötven személyes, a Ganz Villamossági Művek szolnoki gyárával együttműködve pedig negyvenöt személyes óvoda létesült. Épületátalakítással is törekedtek az óvodáskorúak elhelyezésére. Ily módon a Jókai és a Thököly úton egy-egy ötven személyes intézményt létesítettek.

Fejlődött a város szolgáltatóhálózata is. A Várkonyi ren elkészült a szolgáltatóház, s vegytisztító szalon nyílt az Ady Endre és a Ságvári úton.

Két évtizeddel ezelőtt amegyeszékhely múzeuma még szűkös pincehelyiség volt. Ma már a város főterén, rangjához méltó épületben van, s az utóbbi időkben újabb színfolttal, a galériával gazdagodott. A régi zsidótemplom megvétele és átalakítása anyagilag is, kulturális missziót tekintve is ötletnek bizonyult. Igen kevés város dicsekedhet hasonló intézménnyel. Több kiállítás sikere, a látogatók tömege bizonyítja, hogy helyes döntés volt a galéria tesítése. A szellemi felfrissülés mellett az aktív pihenésre, a napi gondoktól való kikapcsolódásra is gondoltak a ros vezetői. E céltól vezérelve kezdeményezték ezer üdüés hobbytelek kialakítását a Tisza, illetve a Holt-Tisza partján. A város lakói érdeklődnek is ezek után, szívesen vásárolják a telkeket. Az alcsiszigeti részen olyan takaros üdülőtelep épült, hogy megállná helyét bármelyik üdülőkörzetben. A látványos munkák mellett sok hétköznapi tett is a város fejlődését szolgálta, — közöttük az oly prózainak ható konténeres szemétszállítás megszervezése is.

Ilyenkor, a tanácsciklus lezárásakor óhatatlan, hogy ne tekintsünk a közeljövőbe, hiszen mindenhol így természetesen Szolnokon is megannyi folyamatban munkát kell befejezni, új feladatok megoldásán fáradozni. Többek között az volna a kívánatos; a 900. jubileumra készülő megyeszékhely városfejlesztési tevékenységét fokozzák, hogy Szolnok a jövőben ténylegesen megfeleljen a felsőfokú központ követelményeinek.

Az új tanácsnak is bőven lesz dolga. A lakáskérdés mielőbbi megoldása érdekében például 1976-ig kívánatos elérni, hogy összesen mintegy hétezer lakás elkészüljön. Különösen fontos a fizikai dolgozók, a munkások lakásépítkezéseinek minden lehető módon, — így szövetkezetek szervezésével, megfelelő építési területek rendelkezésre bocsátásával való biztosítása. Szükséges a korszerű házgyári lakások építésének fokozása mégpedig úgy, hogy azok aránya 1976-ra ötven százalékra emelkedjék. Célszerűnek tűnik ennek érdekében a városon kívüli kivitelezői kapacitások bekapcsolása is. Az új tanácsciklusban befejeződik a Zagyva-parti lakótelep és megkezdődik a József Attila úti (650 lakásos) lakótelep építése. A Kisgyepen új városrész építése kezdődik, melyhez a közművesítési munkákat ebben az ötéves tervben elvégzik.

A város közműellátásának javítását jelentős mértékben segíti majd a szennyvíztisztítómű, melynek építését 1976 végéig előkészítik. Azzal párhuzamosan befejezik a vízkivételi rekonstrukcióját. Valamennyi belterületi lakáshoz biztosítják a villany és vízvezetéket, megteremtik a bekötés feltételeit.

Az épülő lakásokba ahol csak lehetséges — bevezetik a gázvezetéket, s javítják a következő években a propán-bután palackos gázellátásit. Szolnok közúthálózata is figyelemreméltó változáson megy át az új tanács ciklus idején. 1974. évre-géig befejeződik a 4. számú főútvonal városon áthaladó szakaszának teljes rekonstrukciója. Az új tanácsciklusban elkészül az Északi körútnak a Thököly út és a Szántó körút közötti szakasza és megkezdik a Szántó körút további építését. A járműforgalom igényei szerint folytatják a földutak burkolását.

A tervek szerint a következő években tovább javul a város autóbuszközlekedése: 1975-ig átadják az Ady Endre úti távolsági autóbusz pályaudvart. Ugyanúgy a forgalom rendelkezésére bocsátják akkorra a vasútállomás előtt épülő buszpályaudvart.

A következő években számottevő fejlődés várható a város iskolai és óvodai hálózatában. Elkészül a vízügyi szakközépiskola és az ahhoz csatlakozó 120 személyes kollégium, valamint a kereskedelmi szakmunkásképző iskola, bővül a kőkereskedelmi szakközépiskola. A negyedik ötéves terv végén megkezdik a 200 személyes egészségügyi diákotthon építését. A közelmúltban eredménnyel kecsegtető tárgyalások folytak a kereskedelmi- és vendéglátóipari főiskola szolnoki tagozatának megnyitásáról. Tény, ugyanis, hogy a kereskedelem igényeit az egyetlen budapesti főiskola nem tudja kielégíteni, nem is bővíthető, ezért egy vidéki főiskola létesítése mindenféleképpen szükséges. Szolnok alkalmas arra, hogy a főiskolának helyet biztosítson, s az egész Kelet- Magyarország számára képezzen kereskedelmi és vendéglátóipari szakembereket. Mivel a szellemi és anyagi erők biztosítása csak fokozatosan történhet, ezért első lépésként 1974-ben ötven nappali tagozatos hallgatóval a főiskola kihelyezett tagozatot létesíthetne Szolnokon. A város vezetői ehhez tantermeket, s huszonöt hallgató diákotthoni elhelyezését ajánlották fel. Emellett marxista tantárgyakat, idegennyelvet és matematikát oktató tanárokról is gondoskodnának. Az idetelepülő főiskolai tanárok lakásgondjainak megoldásához is segítséget nyújtana a város. Jó lenne, ha az ötödik ötéves tervben szerepelhetne új főiskola építése a megyeszékhelyen. A főiskola létesítéséhez a helyi szervek közművesített, szanálásmentes, körülbelül 2 hektárnyi területet bocsájtanának rendelkezésre, amelyen elhelyezhető az iskolaépület, a kollégium és a sportpálya is. A főiskola még néhány évig kihelyezett tagozatként, majd önálló intézményként működne. Az új épület elkészülése után nappali tagozaton háromszáz, esti és levelezőtagozaton szintén háromszáz hallgató képzését tennék lehetővé. A főiskola mellé kétszáz személyes kollégium biztosítaná a diákok elhelyezését. Jó lenne, ha a főiskola ügyében kezdett tárgyalások sikerre vezetnének, s Szolnokon is létesülne egy felsőfokú oktatási intézmény.

Egyelőre természetesen nem csak a főiskolai képzés okoz gondot, hanem a kicsinyek napköziotthonos óvodai ellátása is. Ennek érdekében a közeljövőben átadják a Ságvári körúti százötven személyes óvodát. Jövőre pedig befejezik a Zagyva-parti lakótelepen a hetvenöt személyes óvodát, és az 1000 adagos óvodai konyhát. A Kolozsvári úti óvoda helyett is újat kell építeni. A kisgyepi lakótelepen a lakóépületek építésével párhuzamosan célszerű egy száz személyes óvoda létesítése. Az óvodai ellátás további fejlesztésébe az üzemek bevonása nélkülözhetetlen.

A megyeszékhely kereskedelmi hálózatában is kedvező változás áll be. A tervek szerint még az idén átadják a fedettpiacot. 1975- re a városközpontban felépítik az új Centrum Áruházat. A megye termelőszövetkezeteinek közreműködésével a Zagyva-parti lakótelepen szövetkezeti élelmiszer áruházat létesítenek, s ugyanott az állami kiskereskedelemhez tartozó lakberendezési áruház is lesz. A Kassai és a Réz utca térségében új ABC áruházat építenek. A 4-es számú főközlekedési útvonal rekonstrukciója miatt lebontott üzletek pótlására még az idén átadják a Kossuth Lajos úti ruházati áruházat. A közeli hónapokban kerül sor a Ságvári Endre körúti kulturcikk, -áruház, valamint a Petőfi Sándor és a Beloiannisz utca sarkán létesítendő üzletek építésére is. Az elképzelések szerint a negyedik ötéves tervben elkészítik a vasútállomás előterének beépítéséhez kapcsolódó üzleteket. Számításba vették a Várkonyi téri, valamint az Ady Endre úti ABC áruház bővítését is. 1976. végéig felépül az új Bizományi Áruház is. A Bajtárs utca térségében és a kisgyepi lakótelepen egyegy ABC áruház építését tervezik. A következő években kedvező változás áll be a vendéglátásban is.

A piactéren lévő Centrum Pavilont az új áruház átadása után önkiszolgáló étteremmé alakítják át. Elkészül a Pelikán szálló, és turistaszállót építenek a Tiszaligetben. A következő tanács-ciklusban a magánkisipari és a magánkereskedelmi szolgáltatás részére a városképbe jól illeszkedő épületkomplexumot létesítenek.

A szolgáltatások fejlesztése is egyre jobban előtérbe kerül. Ezt szolgálja majd a 350 négyzetméter alapterületű új GELKA-szerviz, a Vasipari Vállalatnál új gépkocsiszervizt és javítóüzemet építenek. Az ellátatlan körzetekben újabb mosó- és vegytisztító szalonokat nyitnak. Fokozzák a lakáskarbantartási szolgáltatásokat is.

Az említettek mellett számtalan egyéb jellegű létesítmény szolgálja majd a város fejlődését. Így például befejezik a Mátyás király úti, és felépítik a Zagyva parti bölcsődét. Új bölcsőde épül majd a kisgyepi lakótelepen és a Vörös csillag úton. Javítják a körzeti és gyermekkörzeti ellátás működési feltételeit is. Ennek érdekében az idén a Zagyva parti garzonházakban kialakítanak egy általános körzeti orvosi, és egy körzeti fogorvosi rendelőt. Az új tanács-ciklus idején felépítik a Zagyva parti körzeti szakrendelőt. A 7. körzetben pedig egy négy munkahelyes körzeti orvosi rendelő lesz majd.

A környezetvédelemre is nagyobb gondot fordítanak a következő időkben. Folytatják a széntüzelésű kazánok átalakítását gázüzemre, s növelik a város zöldövezeteit. Mintegy 250 hektár új erdő telepítését vették számításba. Az épülő lakótelepekre parkok és játszóterek építését is tervezik. Az igényeknek megfelelően folytatják az üdülő és a hobbytelkek értékesítését.

Sok mindenről lehetne még szólni, így a tiszaligeti új sportcsarnokról, a vidéki tanácsok közreműködésével létesülő úttörőtáborról, a megyei kórház 250 ággyal való bővítéséről és egyebekről. A felsoroltakból is egyértelmű viszont, hogy hasznos munka eredményes folytatóst kell most választanunk. A megyeszékhely terveinek valóra váltása attól is függ, milyen aktivitást mutat a város lakossága a tanácsciklus kezdetét jelentő választáson, s azt követően a köznapi tettek idején.

 

Share this post

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük