Jubileumi híradó 11. (1975.08.19.)

Jubileumi híradó 11. (1975.08.19.)

A Szolnok megyei Néplap melléklete: 11. 1975. augusztus 19.

Tartalom

  • Kukri Béla: Jubileum a városért
  • Részletek a Jubileumi emlékmű születésének történetéből
  • Jubileumi vízi karnevál a Tiszán
  • Könyvek, filmek a jubileumra
  • PRO URBE DÍJASAINK
  • Magyarország felszabadulásának 30. évfordulóján, 1975. április
  • Bíró Boldizsár: Köszönet és elismerés a munkáért
  • Szolnok a századfordulótól napjainkig

 

 


Kukri Béla: Jubileum a városért

Felszabadulásunk 25. évfordulójakor született a gondolat, hogy a szocializmus építésében elért eredmények továbbfejlesztésére, Szolnok 900 éves évfordulójáról politikai-, társadalmi mozgalom keretében kell megemlékezni. Az MSZMP Szolnok városi Bizottsága 1971. június 23-i ülésén m egvitatta az évforduló méltó megünneplésével összefüggő tennivalókat A politikai feladatokról irányelveket fogadott el, m eghatározta a felkészülés szervezeti kereteit. Az irányelveknek megfelelően Szolnok Város Tanácsa 1971. évi 1. számú rendeletében határozta meg a legfontosabb tennivalókat. A társadalmi és tömegszervezetek
intézkedési tervet munkaprogramot készítettek. A felkészülésnek további lendületet adott a megyei párt-végrehajtóbizottság 1972. május 23-i ülésének állásfoglalása, amely a jubileumi irányelvek és célkitűzések megerősítésén túl, a város 900 éves fennállásának méltó megünneplését a megye egészének ügyévé tette.

Az MSZMP városi bizottságának határozata alapján létrejött a Jubileumi Intéző Bizottság, amely az irányításával tevékenykedő egyéb bizottságokkal együtt szervezte a jubileum i felkészülést. M unkánkban széles körű társadalmi bázisra támaszkodtunk. A jubileumi felkészülés mellett kiemelt szerepet kapott a negyedik ötéves terv feladatainak végrehajtása, a hazánk  felszabadulásainak 30. évfordulójára és a pártunk XI. kongresszusára való felkészülés, majd a határozatokban megfogalmazott
célok megvalósítása.
Az évfordulóról történő megemlékezés társadalm i-politikai mozgalommá fejlődött. A jubileum nem vált öncélúvá, hanem politikai, gazdaságpolitikai, társadalm i céljaink valóraváltását segíti. A felkészülés során kibontakozó mozgalmat — a tudatform álás m ellett — várospolitikai-városfejlesztési célok megvalósítására használtuk fel. A helyi és más erőforrások feltárásának és összefogásának eredményeként a város fejlődésének üteme meggyorsult. A jubileumi időszakra tervezett beruházások részben elkészültek, illetve a folyamatban lévők helyzete alapvetően kedvező.

A gyorsabb városfejlesztés révén a megyeszékhely mindinkább eleget tud tenni felsőfokú regionális központ szerepkörének.
Ami a lakásépítést illeti, befejeződött a Zagyvaparti lakótelep kialakítása, a tervezettnek megfelelő ütemben halad a József Attila úti lakótelep építése. Megkezdődött a Széchenyi lakótelep beruházása. A vasúti rekonstrukcióval összhangban megtörtént a Jubileumi tér kialakítása. Kedvező ütemben épül az új városközpont. Elkészült a III. sz. irodaház, a Pelikán Szálló; a Touring Hotel már 1974 óta működik. Folyamatban van a Centrum Aruház és a távolsági autóbuszpályaudvar építése. Megfelelő a
kulturális, közoktatási és egészségügyi beruházások helyzete. A vízügyi szakközépiskolában, valamint a kereskedelmi  szakközépiskolában 1975-ben megkezdődik a tanítás. Épül a Csanádi György úti 20 tantermes általános iskola, elkészült az új Tallinn filmszínház és a fedett sportcsarnok.
A társadalmi összefogás hozta létre a Jubileumi I. és II. óvodát. Szeptemberben a Jubileumi bölcsődét és a Jubileumi III.  óvodát is birtokba vehetik a gyermekek.
1974-ben megkezdődött a munka a Zagyvaparti orvosi rendelőben. Befejeződött a 4. sz. főútvonal városi átkelési szakaszának rekonstrukciója. A város közúti járműparkjának kicserélése folyamatban ban, új típusú- panorámás buszok álltak a forgalomba. Sok olyan beruházás befejeződött, illetve fejeződik be az 1975. évben amely nagy mértékben javitja a kommunális és  kereskedelmi ellátást, valamint a lakosság életkörülményeit.
A várospolitikai és városfejlesztési feladatok megoldásához nagy segítséget adott a széleskörű társadalmi összefogás, az egyre nagyobb arányú és tudatosabb részvétel a különböző társadalmi munkaakciókban. A munkahelyi kollektívák önkéntes felajánlásai és a felajánlások maradéktalan teljesítése azt bizonyítja, hogy a jubileumi felkészülés eredményeket hozott a tudatformálásban is. Az évente készített összeállítás, — amely az adott esztendőben társadalmi munkában elvégezhető feladatokat tartalmazza — célszerűbbé és szervezettebbé tette a társadalmi összefogás hasznosítását. A közhasznú társadalmi
munkában a pártszervek és szervezetek politikai mozgósító tevékenysége, a szocialista brigádok, ifjúsági közösségek, a Hazafias Népfront szervező munkája eredményeként, a jubileumi felkészülés időszakában ugrásszerűen emelkedett az önkéntes munkát végzők száma és az elvégzett társadalmi munka értéke.
1971-ben 18 ezren 11 millió forint értékű, 1972-ben ugyancsak 18 ezren 19 m illió forint értékű, 1973-ban 19 ezren 23 millió forint értékű m unkát végeztek. Tavaly a társadalmi munka értéke már 32 millió forint volt, és 20 ezren teljesítettek ingyenes munkát a város javára.
A társadalmi munkát végzők között a város társadalmának valamennyi rétege megtalálható. Fizikaiak és szellemi m unkát végzők, ipari, hivatali és mezőgazdasági dolgozók, fiatalok és idősek egyaránt részt vállaltak a város építéséből és fejlesztéséből. Munkájukat a városi tanács a „Társadalmi munkáért” elnevezésű kitüntetés különböző fokozataival ismerte el, amelyek erkölcsi értéke és rangja a közvéleményben egyre inkább növekszik.
A megye járásai és városai példamutatóan és nagy áldozatkészséggel segítették a jubileumi felkészülést, az MSZMP Szolnok megyei Végrehajtó Bizottságának 1972. május 23-i állásfoglalásának szellemében. Támogatásukkal épül több létesítmény. A felajánlott anyagi segítség értéke közel 9 millió forint. A számokban kifejezhető támogatáson túl nagy jelentőségű az a tudati változás, amely a megyeszékhely és a megye más területeinek kapcsolatát jellemzi. Az együttműködési megállapodásokban foglaltak alapján egyre inkább kiszélesedő kapcsolatok is azt igazolják, hogy a megyeszékhely jubileum a a megye egész társadalmának ügyévé vált.
Ehhez a pozitív jellegű tudati változáshoz, a pártszervek következetes és hatékony politikai munkáján túl, igen jelentős segítséget nyújtott a Hazafias Népfront és a KISZ.
A jubileumi évforduló mozgalommá válásában közre játszott, s egyben társadalmi, politikai jellegének komplett voltát is mutatja, hogy az a várospolitikai célok körében kiterjedt a kulturális és tudományos élet, a tudatformálás valamennyi területére.
Az agitácós és propagandamunka eszközeinek sokrétű felhasználásával — megítélésünk szerint — hatékonyan sikerült tudatosítani a jubileumi célokat. A megértett és cselekvésre ösztönző célokkal való egyéni azonosulás a felkészülés mozgatórugójává vált. A társadalmi és tömegszervezeti oktatáson, az ifjúságpolitikai tanácskozásokon, a vetélkedők lehetőségeinek felhasználásával a megyeszékhely és a megye lakosságának széles tömegeivel ismertettük meg a 900 éves Szolnok múltját, a szocializmus építésében az elmúlt harminc év alatt elért eredményeket, a város jelenét és jövőjét. A forradalmi hagyományok feltárása és ápolása, a szocialista jelen eredményeinek és feladatainak bemutatása a cselekvő szocialista hazafiság gondolatát és gyakorlatát erősítették. Célunk volt, hogy a jubileumi eseménysorozattal szocialista tartalmú hagyományt teremtsünk.
A szóbeli agitáció mellett a tájékoztatást és egyben a tudatformálást szolgálta a Szolnok megyei Néplap kollektívája gondozásában megjelenő Jubileum Híradó, az MRT szolnoki stúdiójának Jubileumi hangoshíradója, a már megjelent és tervezett kiadványok. Utóbbiak nagy része hiánypótló jelleggel tárja fel a város történelmi múltját. A város és a megye
munkásmozgalmának állítanak emléket, bemutatják Szolnok szocialista fejlődését. Bizonyítják, hogy Szolnok fennállása óta az Alföld egyik legjelentősebb politikai centruma, s hogy szerepkörével a tájegység gazdasági, strukturális fejlődése szorosan egybefügg.
A kiadványok jelentős segítséget adtak a honismereti mozgalom kiszélesítéséhez, a
kutató munkához. Figyelemre méltó eredmény, hogy a kiadványok előkészítése során egyre többen kapcsolódtak be a tudományos kutatásokba, újabb lendületet vett a tudományos élet.
A város emlékművet állít az évforduló tiszteletére.
Gyurcsek Ferenc és Kampis Miklós alkotása a „Tanúhegy”, melyet a megyei állami építőipari vállalat dolgozói építettek a Jubileumi téren, hirdeti majd utódainknak a város 900. „születésnapját”. A város és a megye lakosainak önkéntes hozzájárulásából az emlékműre közel 3 millió forint gyűlt össze, amely a jubileumi évforduló mozgalommá válásának egyik jelentős bizonyítéka. A jubileumra készült a „Képek egy város életéből” című 60 perces film, mely a filmművészet sajátos eszközeivel mutatja be Szolnok város történetét, a szolnoki embert. Elkészült Balázs Árpád Liszt-díjas zeneszerző jubileumi kantátája, ősbemutatója a munkásdalok szolnoki fesztiválján volt.
A rendezvények és események jelentős művelődéspolitikai, tu­dománypolitikai
és társadalmpolitikai célok elérése mellett az aktuális politikai feladatok megoldásában is segítettek. Célunk az volt, hogy a rendezvénysorozat gazdagítsa a megyeszékhely és a megye kulturális életét, felpezsdítse a tudományos életet. Az a törekvésünk, hogy a jubileumi év során megújuló kulturális és tudományos életben hagyományt teremtsünk,
segítve ezzel is az elkövetkezendő időszak nagyjelentőségű feladatainak megoldását — megítélésünk szerint megvalósult.

Számot adva városunk jubileumi mozgalmáról, köszöntjük a város, a megye lakosságának alkotó munkáját, támogatását. A közös alkotások eredményéből, munkánk gyümölcséből valamennyien részesülünk.
A jubileum jegyében született és kibontakozott politikai, társadalmi mozgalom túlmutat az évforduló évén.
A városért végzendő további munka kiteljesedésére ösztönöz.

Share this post

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük