Jubileumi híradó 3. (1973.07.07.)

Jubileumi híradó 3. (1973.07.07.)

A Szolnok megyei Néplap melléklete: 3. 1973. július 7.

Tartalom

Sándor László: Szolnok kölcsönhatásban fejlődik a megye egészével 

A jubileum jegyében: újabb 34 közfeladat elvégzése vár a társadalmi munkásokra Szolnokon

Szolnok jubileuma a megye közügye

Kaposvári Gyula: „Oly igen szép erős Szolnok vára vala…”

Jövőre elkészül a Jubileumi emlékpark

Középiskolások az évfordulóra

Pályázatok Szolnok 900. évfordulójára

***

Sándor László: Szolnok kölcsönhatásban fejlődik a megye egészével 

V árosunk történelmi eseményekben gazdag , 900 évet hagy maga mögött 1975-ben. A jubileum a történelmi múlt eseményeit idézi. E 900 év túlnyomó része időben kívül esik szocialista jelenünkön, azonban városunk, megyénk fejlődése olyan egységet képez, amelyben jól megférnek, egymást kiegészítik a régebbi múlt és a legújabb jelen haladó, forradalmi tettei, eseményei. A múlt haladó hagyom ányainak felelevenítése, ápolása, szellemének átültetése a ma viszonyaiba olyan erő, amelyből a megye és Szolnok dolgozóinak is táplálkozniuk kell, amely példát szolgáltat hősiességből, hétköznapi erőfeszítésekből, a nehéz időkben való lendületes helytállásból, gyakorlati tevékenységből, a kultúra szeretetéből, a szülőföldhöz való ragaszkodásból egyaránt.

Városunk és annak lakossága a megye más településével, közigazgatási egységével kölcsönhatásban fejlődik ma is. Az eredményekben gazdag történelmi múlt, amelyet a jubileum felidéz, a megye, a város lakosságának harcához, munkásságához fűződik. Munka és harc közben alakult át, vált egységesebbé arculatában és törekvéseiben a megye és a város lakossága, nőtt fel számos nagy egyéniség a politikában, a gazdaságban, a kultúrában, akikre méltán büszkék vagyunk, akik büszkék arra, hogy Szolnok, a megye szülöttei.
A kkor ünnepeljük m éltóképpen az évfordulót, ha városunkban és a megye területén pontosan, m aradéktalanul elvégezzük m indazt, ami az ország előtt á lló feladatokból Szolnok m egye dolgozóinak jutott.

A megye párt-végrehajtóbizottság 1972. május 23-i ülésén megtárgyalta a 900.
jubileumra készülő Szolnok város előkészítő munkálatait, a tapasztalatokat — különös tekintettel a m egyei vonatkozású javaslatokra, elgondolásokra. A megyei párt-végrehajtóbizottság kialakította állásfoglalását, és hangsúlyozta, hogy Szolnok a megye legjelentősebb gazdasági, politikai, kulturális centruma; felsőfokú központtá alakításával tovább nő a megye életében játszott szerepe.

A forradalmi hagyományok szorosan egybekapcsolják a várost a megye más településeivel, továbbá a jubileumi ünnepségek jó alkalmul szolgálhatnak megyeszerte a politikai, társadalmi, kulturális tevékenység fellendítésére, a X. kongresszus határozatainak végrehajtására, a szocialista hazafiság erősítésére.
Politikailag szükségesnek tartotta és kimondta, hogy a 900. jubileumi ünnepségre való felkészülést folyamatosan a megye egész lakosságának ügyévé kell tenni. A megyei pártvégrehajtóbizottság állásfoglalása óta egy év telt el. Ez alatt az idő alatt a végrehajtásban — körültekintő politikai előkészítés után — eredmények születtek.

A megyei pártbizottság, a járási, városi pártbizottságok első titkáraival, majd a megyei tömegszervezetek és mozgalmak vezetőivel részletesen ismertette az állásfoglalásból adódó helyi és sajátos tennivalókat. A megyei tanács vezetése, a já rási hivatalok vezetői és a városi tanácsok elnökei értekezleten adtak részletes tájékoztatást a feladatokról. A tömegszervezeti és mozgalmi szervek vezetői saját területeik és alsóbb szerveik vezetőjével pontosították az állásfoglalásból adódó tennivalókat, és elkészítették saját program jukat.

Valam ennyi előkészítő fórumon hangsúlyozták a megyeszékhely évfordulójára való készülés nagy politikai jelentőségét. A dolgozók és a lakosság különböző rétegei között az állásfoglalást
ism ertették. Fokozatosan a megye lakosságának ügyévé válik az évfordulóra való készülés. A megye dolgozói egy év alatt kifejezésre ju ttatták és tettekkel is bizonyították egyetértésüket
az állásfoglalásban megjelölt célokkal.

A jubileum i intéző bizottság a Szolnok városi pártbizottságtól kapott felhatalm azás alapján konkrét ajánlásokat dolgozott ki a járások és városok részére. Az összeállításnál abból indultunk ki, hogy olyan célkitűzéseket bocsássunk megfontolásra, amelyek megvalósítása általános megyei érdeket is szolgál, és ez a közös érdek mindenki szám ára érthető, sőt kézzelfogható legyen. Az ajánlások elkészítése után a városi pártbizottság titkára, a városi tanács elnöke és helyettesei felkeresték a megye közigazgatási egységeit, ahol a helyi vezetőkkel konzultáltak az ajánlások elfogadásának lehetőségéről. Az ajánlások pontjainak helyi megvitatása és a döntések
után írásos „m egállapodás”-ban rögzítettük a járások, városok vállalásait és felajánlásait. Ezt követően megalakultak azok a munkabizottságok, amelyek a megye egy-egy járásában, városában koordinálják és szervezik a döntések végrehajtását.

Általános tapasztalatunk, hogy a megyeszékhelyen kívül dolgozó vezetők nagy politikai aktivitással és felelősséggel kapcsolódtak a megyeszékhely ünnepségének előkészületeihez, felism erve annak nagy jelentőségét, hogy a megyeszékhely évfordulójára való készülés, a megyéhez, a m egyeszékhelyhez kötődést, a szocialista hazafiság elm élyítését eredményezi. Mindez anyagi vonatkozásban is kifejezésre jutott — összesen 7 656 730 forintos felajánlás és társadalmi munkaszervezés lett a kezdeményezés anyagi eredménye. A távolsági autóbusz-pályaudvar építéséhez öt járás vállalt anyagi hozzájárulást összesen 7 077 530 forinttal, abból a megfontolásból kiindulva: valamennyi járás lakosságának elsőrendű érdeke, hogy a buszpályaudvar a megyeszékhelyen megépüljön.

A vízügyi szakközépiskola kollégiumának építéséhez tizenegy közigazgatási egység közül kilenc helyen talált kedvező fogadtatásra az ajánlás. A felajánlott öszszeg együttesen: 4 millió 280 ezer forint. Ezen belül egymillió forint a szolnoki járás, 800 ezer forint Karcag város hozzájárulása. A Jubileumi Emlékparkra vonatkozó ajánlás nem várt eredményt hozott. Tizenegy csatlakozó terület közül négy összesen 338 ezer 200 forinttal, hét pedig társadalmi munkavállalással kapcsolódott a munkálatokhoz.

A szolnoki úttörőtábor felépítéséhez, egy-egy önálló tízszemélyes üdülő-faház megépítésével hét közigazgatási egység csatlakozott. További négy pedig összesen 696 ezer forint hozzájárulás
befizetésével vesz részt a tábor megvalósításában. Felajánlottak ezenkívül gépi és kézi társadalm i m unkát, szabadtéri játékok készítését, szakipari munkát, díszítő elemeket. Vállalások születtek egyéb kérdésekben is: pl. KISZ-szervezetek, ktszek, állam i gazdaságok és
egyéb m unkahelyek kollektívái m eghatározott összeget ajánlottak fel a jubileumi emlékmű  egvalósításához. Egyes munkahelyek kommunista szombatok, vasárnapok szervezését vállalták az évforduló tiszteletére.

Kultúráiig és sportrendezvényekben vesznek részt, kiállításokkal mutatkoznak be a  megyeszékhelyen a Jászság és Kunság városai, községei. A szolnoki szövetkezeti áruház a
megye termelőszövetkezeteinek és élelmiszeripari vállalatainak összefogásával szintén megvalósul, amelylyel a mezőgazdasági dolgozók kifejezésre kívánják juttatn i viszonzásukat Szolnok dolgozóinak azért a segítő tevékenységért, amit a szolnoki munkásoktól kaptak a földosztáskor, a falujárások során, a termelőszövetkezetek szervezésében és megszilárdításában.

A megyeszékhely 900. évfordulójára történt vállalások, felajánlások ellenében Szolnok város is kötelezettséget vállalt többek között abban, hogy az autóbuszpályaudvar utasforgalmi épületénél márvány táblán örökíti meg az építéshez való hozzájárulások tényét, ezen túlmenően a pályaudvar terének elnevezésében is kifejezésre ju ttatja azt a körülményt, hogy a létesítmény megépítéséhez a m egye közigazgatási egységei hozzájárultak.

A szakközépiskolai kollégiumban a hozzájárulások mértékét figyelembe véve a közigazgatási egységek kijelölés alapján a tanulók beiskolázását biztosítják. A Jubileumi Emlékpark tervének elkészítését a szolnoki Városi Tanács végzi, ugyanúgy a munkálatok irányítását. A járások, városok által létesített parkrészben emléktáblát helyez el, mely kifejezésre juttatja, hogy a
park adott területe mely járás, város segítségével épült. Az úttörőtábor üzembe helyezését követően a járások, városok területéről az anyagi hozzájárulásnak megfelelő arányban úttörők
táboroztatását biztosítja.

Szolnok Város Tanácsa a járási hivatalok által meg elölt községekkel, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a 900 éves jubileum méltó megünnepléséhez, együttműködési szerződést köt; ennek keretében a te lepülésről Szolnokon utcát neveznek el. A települést
Szolnok város patronálja, segíti a községfejlesztési feladatok megoldásában.

1975-ben nagyszabású képző- és népművészeti kiállítás megrendezésére kerül sor, úgyszintén a megye gazdaságát reprezentáló kiállítás szervezése is folyam atban van.

A 900. évre való készülés jegyében a megyeszékhely dolgozói is jelentős feladatokat vállaltak. A közérdekű társadalm i m unkafelajánlások és azok teljesítése növekszik. 1970-ben a teljesített társadalmi munkavállalások értéke 7.5 millió forint volt, 1971-ben 10 millió, 1972-ben 19.5 m illió forint. Kibocsájtásra és eddig 60 százalékban értékesítésre került a közadakozásból
megvalósuló jubileumi emlékmű költségfedezetére nyom tatott emlékbélyeg. Tovább folytatódott a facsemeteültetés, am it a KISZ fiatalok vállaltak. Üzemeink kollektívái, a szocialista brigádok kommunista szombatokat tartottak, ünnepi műszakokat rendeztek, munkabérük teljes vagy részbefizetésével járultak hozzá az évfordulóhoz.

A megyei párt-végrehajtóbizottság 1973. m ájus 8-i ülésén ismételten áttekintette a 900. évforduló jegyében végzett munkát, és további feladatokat határozott meg. E feladatok lényege az: közös erővel arra kell törekednünk, hogy mielőbb érettebb állapot teremtődjék a 900. évfordulóra való felkészülésünk egy-egy területén.

 

Share this post

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük