Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a „SZOLNOK 950 ÉVES” jubileumi évvel kapcsolatos rendezvénysorozatához kapcsolódó online ötletgyűjtő kérdőívvel kapcsolatos adatkezeléshez

 

1.Az adatkezelők megnevezése

Név:                Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Székhely:        5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Postacím:        5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Telefon:          0656503503

Fax:                 –

E-mail cím:     szolnok950@ph.szolnok.hu

 

Név:                Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Székhely:        5000 Szolnok, Kossuth tér 2.

Postacím:        5000 Szolnok, Kossuth tér 2.

Telefon:          0656510110

Fax:                 –

E-mail cím:     titkarsag@vmfk.hu

 

2.      Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Az adatkezelők közös adatvédelmi tisztviselője: dr. Miskolczi Ildikó Közvetlen elérhetőségei:

e-mail címe: miskolczi.ildiko@gmail.com telefonszáma: 06703851739

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja:

A „SZOLNOK 950 ÉVES” rendezvénysorozattal kapcsolatosan ötletgyűjtő kérdőíven az érintett (azaz ön), által megadott elérhetőségei valamelyikén az adatkezelőkkel történő kommunikáció biztosítása.

 

Az adatkezelők felhívják a figyelmet, hogy az érintett személyes adatainak megadása regisztrációval nem jár (azaz a személyes adatok nem jelentik az oldalon történő regisztrációt), az csupán az adatkezelőkkel történő kommunikáció megkönnyítését szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja:

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az ön hozzájárulásán alapul.

 

4.      A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre

Az adatkezelők nem kezelnek olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjtöttek.

Az adatkezelők nyilvántartják az érintett hozzájárulása alapján az érintettől, azaz öntől megszerzett adatokat, amelyek a következők:

 • név
 • életkori időintervallum
 • telefonszám
 • e-mail cím

 

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az adatkezelők adatokat nem továbbítanak címzettek felé. Az adatkezelők adatfeldolgozókat nem vesznek igénybe. Adatok továbbítása harmadik országba nem történik.

 

6. A személyes adatok tárolásának ideje

Az adatkezelők az érintettek személyes adatait 2026. június 30-ig kezelik, ezen időponttal a személyes adatok törlésre kerülnek.

Egyéb esetben a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. Ön, mint érintett, az adatkezelés kezdetekor megadott hozzájárulását a info@szolnok950.hu e- mail címen tudja visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása az addigi adatkezelést nem teszi jogszerűtlenné.

 

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelők, a Rendelet 13. cikke szerinti tájékoztatást nyújtják az ön számára az adatkezelés megkezdése előtt.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
 • A hozzáféréshez való jog

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 • A helyesbítéshez való jog

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettként ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok

– egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

 • A törléshez való jog

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék az önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül töröljék, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel ön, mint érintett jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, ön által az adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák az adatkezelők, amelyeknek a személyes adatokat ön a rendelkezésükre bocsátotta.

 

8.      Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják önt az adatvédelmi incidensről.

 

9.      A jogorvoslathoz való jog

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Önnek, mint érintettnek joga, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az ön megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Illetékes hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest Pf.: 9. www.naih.hu

 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Adatvédelmi ügyekben a hatóság döntéseivel szemben kizárólagos illetékességű bíróság:

Fővárosi Törvényszék

1055 Budapest, Markó u. 27.

https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/

 

10.  Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelők megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az ön személyes adatait védjék többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelők megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú vagy jogosulatlan személy számára.

 

11.  Az érintett kérelmének előterjesztése és az adatkezelők intézkedései

 • Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 • Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják önt.
 • Ha ön, mint érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.
 • Ha az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Az Adatkezelők a Rendelet 13. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítják. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelők, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
  • díjat számíthatnak fel, vagy
  • megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.
 • A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőket
 • Ha az Adatkezelőknek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.